Cím: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47–49. 7. em. | E-mail: info@versysclinics.com | Telefon: +36 1 799 5120, +36 30 332 0670

ADATVÉDELMI tájékoztató

I. AZ ADATVÉDELMI tájékoztató CÉLJA

A jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy rögzítse a Humán Reprodukciós Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49., a továbbiakban: Szolgáltató vagy Társaság) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a Társaság magára nézve kötelező erővel ismer el. Jelen szabályok kialakításakor a Szolgáltató a többi hatályos jogszabály mellett különös tekintettel vette figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit.

A jelen Tájékoztató célja, hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatások a Felhasználási feltételek szerinti Felhasználók számára biztosítva legyen, hogy a Felhasználók jogait tiszteletben tartsák a személyes adatainak kezelése során.
Jelen Tájékoztató a látogatók nem nyilvánosságra szánt, hanem a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatainak védelmével kapcsolatos. Ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra a Tájékoztató hatálya nem terjed ki.

A Társaság adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-130255/2017.

II. FOGALMAK

Személyes adat vagy adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat– különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret – az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;

Adatkezelő: az adatkezelést külön szerződés alapján, saját technikai eszközeikkel az alábbi társaság(ok) végezheti(k):

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Felhasználó: Felhasználási feltételek szerinti Felhasználó

A fent külön meg nem határozott fogalmak kapcsán Felhasználási feltételek és a fenti jogszabályok fogalommeghatározásai – különösen az Infotv. 3. §-a – megfelelően irányadó.


III. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Az Adatkezelés során a Felhasználó döntése alapján a Szolgáltató a Felhasználási feltételek szerinti Weblap http://www.versysclinics.com/ (a továbbiakban: Weblap) igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat:
név, becenév, lakóhely, tartózkodási hely, irányítószám, születési hely, születési idő, telefonszám, email cím. A Társaság egyes szolgáltatásainak igénybevétele során regisztrációt és belépést könnyítő külső szolgáltatókkal is együttműködhet. (pl. Facebook Inc., Google Inc., a továbbiakban: „Külső szolgáltató”) A Külső szolgáltatók rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi irányelvei az irányadók. Ebben az esetben a Szolgáltató a Külső szolgáltató által kiadott és ajánlott regisztrációs módszert használja, ennek megfelelően a más online tartalomszolgáltató által meghatározott “alap adatok” körébe tartozó adatokat veszi át és tárolja le saját rendszerében.

Egyes információkat összesített és feldolgozott formában egyes partnereink rendelkezésére bocsáthatunk abból a célból, hogy partnereink a Felhasználók érdeklődésének megfelelően fejleszthessék Szolgáltatásaikat. Egyes információkat statisztikai formában nyilvánosságra hozhatunk annak érdekében, hogy Szolgáltatásaink működéséről tájékoztassuk az érdeklődőket.

A Felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) kizárólag a Felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat a Felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére nem adjuk át. Amennyiben Szolgáltatás-kínálatunk bővítése ezt szükségessé teszi, egyes ritka esetekben tájékoztató anyagokat küldünk Felhasználóinknak. Minden ilyen esetben azonban a felhasználót előzetesen tájékoztatjuk arról, hogy milyen jellegű és mennyiségű küldeményre számíthat, amennyiben az adott Szolgáltatást igénybe kívánja venni és a Felhasználó hozzájárulása esetén rendelkezésére bocsátjuk a szolgáltatást. Amennyiben a Felhasználó nem ad kifejezett hozzájárulást más Szolgáltatások számára való biztosítására, úgy csak és kizárólag azokat szabad számára nyújtani, amelyekre a hozzájárulása kiterjed, és csak addig, amíg kifejezetten nem tiltakozik ellene.

A Felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjtünk, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi (például értékesítés).


IV. A TÁRSASÁG ÁLTAL KEZELT TOVÁBBI ADATOK KÖRE

4.1 A Szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-k kizárólag a felhasználók autentikálásának megkönnyítését és perszonalizációs szolgáltatásaink működését szolgálják, más célra nem vesszük őket igénybe. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű. A Külső szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából ún. webjelzőket (web beacons) is használhatnak. A webjelzők funkciója hasonló, mint a sütiké, de ezek letiltására nincs lehetőség a böngészőkben. A felhasználó tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jelen pontban meghatározott egyes hozzá köthető adatokat a Szolgáltató a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan harmadik személy részére átadja, hozzáférhetővé tegye.

4.2 A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

 

V. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA


5.1 Az Adatkezelésre a Társaság Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek, egyéb esetben a Felhasználó a hozzájárulást az adott Szolgáltatás, annak részszolgáltatása igénybevételével (pl. Weboldal megnyitása, visszahívás kérése, kapcsolatfelvételi űrlap, stb.), használatának kezdeményezésével, használatával illetve megrendelésével adja meg.

Az Adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A fentieken túlmenően a 3.2 pontban hivatkozott adatkezelésre a Ptk. (2013. évi V. törvény), a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény valamint a Kúria (Legfelsőbb Bíróság) PK 12. és 14. számú kollégiumi állásfoglalásai, más Szolgáltatások esetén (pl. nyereményjáték, webshop, stb.) egyéb jogszabályon – így az adózási és számviteli kötelezettségeket szabályozó 1995. évi CXVII., 2000. évi C. és 2003. évi XCII. törvényeken stb. – alapján kerül sor.

5.2 Az Adatkezelés célja a Weblapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, ezen belül az internetes tartalomszolgáltatás nyújtása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme. A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat a Társaság felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Társaság weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5.3 Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A Szolgáltatónak nem áll módjában a Felhasználó hozzájárulásának jogosultságát ellenőrizni, – kiskorú, vagy korlátozottan cselekvőképes, esetleg cselekvőképtelen személy esetén a törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozatának tartalmát megismerni – így a Felhasználó, vagy törvényes képviselője szavatol azért, hogy a Felhasználó a személyes adatok kezeléséhez hozzájárult. A Szolgáltató a Szolgáltatás használata esetén a megfelelő hozzájárulást megadottnak tekinti. A Felhasználó által megosztott tartalomért – ideértve különösen a személyes adatokat (pl. arcképmás, egészségi állapotra vonatkozó különleges adat stb.) a Felhasználó felel.

5.4 Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

A Szolgáltatások igénybevétele során a Felhasználó hozzájárulása esetén az egészségi állapotra vonatkozó különleges adatok kezelésére is sor kerülhet.


VI. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

6.1 Adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.

6.2 Adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.

6.3 Az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.

6.4 Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.


VII. A TÁRSASÁG ÁLTAL ALKALMAZOTT ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK


7.1 A Társaság szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a Társaság az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

7.2 A Társaság, mint Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az Infotv. rendelkezéseinek, a hivatkozott jogszabályoknak és jelen tájékoztatóban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem Adattovábbításnak.

7.3 A Társaság bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Társaság érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teheti az érintett Felhasználó elérhető adatait.

7.4 A Társaság rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

7.5 A Felhasználót tájékoztatni kell az Adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az Adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező Adatkezelésről – továbbítással vagy összekapcsolással történő adat felvételről.

7.6 Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

7.7 A Társaság gondoskodik az adatok biztonságáról.

7.8 Adatkezelő zárolja a Személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

7.10 A kezelt Személyes adat helyesbítésről, a zárolásról ill. a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.


VIII. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

8.1. A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik, és egyúttal kéri az adatok törlését. A törlés időpontja a Felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított 10 munkanap. Ez esetben az adat törlődik. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

8.2 A Felhasználó által megadott Személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le vagy regisztrációja törlésével csak a belépési lehetőséget szüntette meg, az azokban tárolt hozzászólások és feltöltött tartalmak megmaradnak – addig kezelhetőek a Társaság mint Adatkezelő által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok hiányában egyes szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni. Az adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.

8.3 A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Társaság biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – jogszabály, vagy bírósági illetve hatósági határozat által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.

 

IX. RENDELKEZÉS SZEMÉLYES ADATOKKAL

9.1 A Felhasználónak lehetősége van a rendelkezésre bocsátott személyes adatainak módosítására, törlésére.

9.2 A Társaság hírlevelei az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le.

9.3 Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a törölt adatok már nem állíthatók helyre.

9.4 Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók a Társaságtól, mint Adatkezelőtől bármikor írásban tájékoztatást kérhetnek. A levélben küldött tájékoztatás kérést a Társaság akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést a Társaság csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó általa regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

9.5 Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül köteles válaszolni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.


X. ADATFELDOLGOZÁS


10.1 A Társaság külön adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt személyes adatokat szükség esetén az Adatkezelő saját technikai eszközeivel dolgozza fel.


XI. KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK


11.1 A Külső szolgáltatók rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi irányelvei az irányadók.

11.2 Az egyes szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő Külső szolgáltató minősül a Személyes adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó. Ilyen külső közvetítő szolgáltatások például: Facebook, Google, Pinterest, stb.

11.3 A Társaság a szolgáltatás üzemeltetéséhez kapcsolódóan egyes, a Felhasználó által megadott adatokat átadhat Külső szolgáltató, vagy a Külső szolgáltatóval szerződő harmadik személy részére, azonban az átadott adatokat a Külső szolgáltató kizárólag a jelen Tájékoztatóban meghatározott célra használhatja fel. A felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a külső szolgáltatónál elsősorban a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan képzett felhasználói csoportok adatait hasonló célból a Külső szolgáltatóval szerződő harmadik személy részére átadja, vagy hozzáférhetővé tegye.

11.4. Szolgáltatásaink számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmazhat, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért a Társaság nem vállal felelősséget.


XII. ADATTOVÁBBÍTÁS LEHETŐSÉGE


12.1 A Társaság, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

12.2 Amennyiben a Társaság az oldalain található tartalomszolgáltatás és tárhelyszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen Adattovábbítás a jelen Tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a Felhasználót nem hozhatja.

12.3 A Társaság az Adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.


XIII. AZ ADATvédelmi tájékoztató MÓDOSÍTÁSA


13.1 A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

13.2 A Felhasználó következő belépésével elfogadja az Adatvédelmi tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.


XIV. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK


14.1 A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint az 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen Személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1530 Budapest, Pf.: 5.).

14.2 Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők a Társaság is, a 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49. alatti levélcímen, vagy az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.


XV. A SZOLGÁLTATÓ (ADATKEZELŐ) ADATAI


Név: Humán Reprodukciós Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
Cégjegyzékszám: 01-09-930335
Statisztikai számjele: 11691369-8690-113-01
Adószám: 11691369-1-41

Feliratkozás hírlevélre